Betingelser

Læs mere om vores generelle betingelser.

Generelle betingelser

Bestilling:
Bestillingen er først gældende, når dette er bekræftet af Life. Bekræftelse på bestilling er bindende fra 15 dage før kursusstart.

Ved aflysning senere end 15 dage før kursusstart afregnes fuld kursuspris. Deltagere, der flyttes til andet kursus, faktureres fuld kursuspris for nyt kursus.

Faciliteter:
Kursusbestiller stiller egnede undervisningsfaciliteter/lokale til rådighed. Såfremt der ikke er projektor til rådighed, er kunden forpligtet til at informere Life herom senest 4 dage før kursusstart.

Sikkerhed:
På kurser hos Life er der indlagt praktiske øvelser. Life er ikke erstatningsansvarlig over for kursister eller for kursisters tøj, værdigenstande m.m., såfremt der opstår skader på disse under kurset.

Tilbud:
Skriftlige tilbud er gældende i 20 dage, såfremt andet ikke er nævnt i tilbuddet. Life forbeholder sig ret til at ændre priser i afgivne tilbud, indtil accepten fra kunden er modtaget hos Life.

Kørsel:
Kørselsgodtgørelse opkræves efter gældende takst.

Betaling:
Betaling forfalder senest 8 kalenderdage efter kursusstart, medmindre andet er aftalt i bekræftelsen.

Rykkergebyr på DKK 250,00 pålægges ved overskridelse af betalingsfrist. Alle priser er angivet ekskl. moms.

Ved bestilling af kurser og aktiviteter accepteres samtidig Life generelle betingelser.

Ved køb af produkter, særlige begrænsninger:
Særlige ansvarsforhold i Lifes generelle betingelser finder anvendelse for Life hjertestarter med de yderligere begrænsninger, der fremgår af dette afsnit.

Vi anbefaler, at betjeningen af hjertestarteren kun sker af personer, der har gennemgået den af Life afholdte hjertemassage med brug af hjertestarter kursus. Kunden har selv ansvaret for hjertestarter, vægholder, varmeskab samt tilbehør for så vidt angår tyveri, brand, vandskade samt hærværk, herunder andre forhold, der ikke kan karakteriseres som normalt slid og ælde. Kunden har selv ansvaret for løbende at holde øje med fejl eller batterisvigt på hjertestarteren. I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, er Life kun ansvarlig for skade forårsaget af en af Life leveret vare i det omfang, det kan bevises, at skaden skyldes Life fejl eller forsømmelse. Herudover kan Life ikke gøres erstatningsansvarlig over for skader på bygninger, personer, personers ejendele, genstande m.v. Endvidere kan Life ikke stille nogen form for garanti for overlevelse efter genoplivningsforsøg med den købte hjertestarter eller tilbehør, og kan derfor ikke gøres erstatningsansvarlig I den forbindelse.

Life er således i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller lign. indirekte eller afledet tab for skader opstået i forbindelse med terrorisme og ej heller skader, som kunden kan tegne forsikring for i et dansk opererende selskab.

Få et uforpligtende tilbud

Du er altid velkommen til at kontakte Life, hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre yderligere om vores førstehjælpskurser, hjertestartere m.m. Vi ser frem til din henvendelse.